شیمیدان


+ جدول تناوبی عناصر شیمیایی

 


18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

 


3

2

1

 


VIIIA

VIIA

VIB

VA

IVA

IIIA

IIB

IB

VIIIB

VIIB

VIB

VB

IVB

IIIB

IIA

IA

 


 


2


1

1

He

H

10

9

8

7

6

5


4

3

2

Ne

F

O

N

C

B

Be

Li

18

17

16

15

14

13

12

11

3

Ar

Cl

S

P

Si

Al

Mg

Na

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22


21

20

19

4

Kr

Br

Se

As

Ge

Ga

Zn

Cu

Ni

Co

Fe

Mn

Cr

V

Ti

Sc

Ca

K

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

5

Xe

I

Te

Sb

Sn

In

Cd

Ag

Pd

Rh

Ru

Tc

Mo

Nb

Zr

Y

Sr

Rb

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

*

57

56

55

6

Rn

At

Po

Bi

Pb

Tl

Hg

Au

Pt

Ir

Os

Re

W

Ta

Hf

La

Ba

Cs

118


116


114


112

111

110

109

108

107

106

105

104

**

89

88

87

7

Uuo


Uuh


Uuq


Uub

Uuu

Uun

Mt

Hs

Bh

Sg

Db

Rf

Ac

Ra

Fr71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

*

 


Lu

Yb

Tm

Er

Ho

Dy

Tb

Gd

Eu

Sm

Pm

Nd

Pr

Ce

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

**

Lr

No

Md

Fm

Es

Cf

Bk

Cm

Am

Pu

Np

U

Pa

Th

نویسنده : حمیدمظاهری راد ; ساعت ٧:٥۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک